home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Orgány Aarhuské úmluvy

Mezi hlavní orgány Aarhuské úmluvy patří byro, pracovní skupina, úkolové skupiny k jednotlivým oblastem úmluvy a Výbor pro plnění úmluvy. Tyto orgány zajišťují fungování jednotlivých nástrojů Úmluvy a jsou její neodmyslitelnou součástí.

Byro se skládá z nejméně jednoho zástupce každé regionální skupiny OSN. V případě Aarhuské úmluvy má Byro 7 členů: předsedu, dva místopředsedy a 4 členy. Na 3. zasedání Aarhuské úmluvy v Rize byl 13. 6. 2008 zvolen předsedou byra Aarhuské úmluvy první náměstek ministra životního prostredí JUDr. Jan Dusík, MSc.

Úkolem pracovní skupiny smluvních stran je dohlížet na implementaci plánu práce Úmluvy, připravovat jednání smluvních stran, dohlížet a řídit aktivity ostatních orgánů Úmluvy, revidovat potřebu případných změn úmluvy, navrhovat doporučení pro jednání smluvních stran za účelem dosažení cílů Úmluvy a plnit ostatní povinnosti dle požadavku zasedání smluvních stran.

Úkolem Výboru pro plnění Úmluvy je přezkum plnění ustanovení Úmluvy. Závěry jeho činnosti mají formu doporučení, nejsou právně závazná.

Věnuje se otázkám spojeným s Protokolem o registrech úniků a přenosů znečišťování. V současné době probíhají přípravy na vstup Protokolu v platnost. V rámci těchto příprav jsou pracovní skupinou vypracovávány návrhy rozhodnutí, která budou přijata na 1. zasedání smluvních stran Protokolu (zřejmě 2. polovina 2009).

Tato úkolová skupina byla zřízena na podporu implementace třetího pilíře Úmluvy (přístupu k právní ochraně). Do podpůrných aktivit patří mezi jiným provádění analýz, sběr informací, příprava školících a analytických materiálů a aktivit, vytváření pomocných mechanismů k odstraňování překážek při implementaci, průzkum možností využití alternativních mechanismů k rešení sporů a sdílení užitečných zjištění prostřednictvím mechanismu „clearing-house".

Tato úkolová skupina připravuje návrhy doporučení pro efektivnejší využívání nástrojů elektronických informací a pro přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí. Vzhledem k úloze, jakou elektronické informační nástroje hrají při šíření informací je důležité, aby se jejich potenciál plně využíval konkrétně při šíření informací o životním prostředí.

Tato úkolová skupina slouží k výměně zkušeností při implementaci Úmluvy dle článku 3, odst. 7 Úmluvy, podle kterého mají smluvní strany povinnost prosazovat účast veřejnosti v mezinárodních rozhodovacích procesech.

  • Česká pracovní skupina

Pracovní skupina vznikla již v roce 1999. Jejím prvním úkolem byla příprava materiálů pro ratifikaci Aarhuské úmluvy v ČR. Skupina dále připravuje podkladové materiály pro jednání smluvních stran a výsledky jednání zprostředkovává českým úřadům, neziskovému sektoru i veřejnosti.

Materiály z jednání skupiny:

Zápis z pracovního setkání v říjnu 2008

Třetí zasedání smluvních stran v Rize

Harmonogram plnění rozhodnutí třetího zasedání smluvních stran