home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Implementace Aarhuské úmluvy v Evropské unii

Právo Evropského společenství se účasti veřejnosti věnuje na několika úrovních:

  • upravuje požadavky na transpozici úpravy pro členské státy (směrnice o účasti veřejnosti, směrnice EIA, SEA, IPPC, rámcová směrnice o vodě, směrnice o GMO a směrnice o odpovědnosti za škodu na životním prostředí) ,
  • zároveň stanovuje i povinnosti pro orgány a instituce Evropského společenství.

Přijetí Aarhuské úmluvy Evropským společenstvím

Aarhuskou úmluvu podepsalo Evropské společenství spolu s patnácti členskými státy dne 25. června 1998 a schválilo ji dne 17. února 2005.

Pro přijetí Aarhuské úmluvy musely být splněny dvě podmínky. Za prvé Evropské společenství musí mít pravomoc k přístupu k úmluvě a zadruhé Úmluva sama musí umožňovat přistoupení takovéto organizaci. Oba tyto požadavky byly beze zbytku splněny.

Mezinárodní úmluva, kterou Evropské společenství uzavře, se stává součástí komunitárního práva a je tedy pro Evropské společenství závazná (vztahuje se tedy i na instituce a správně-administrativní úkony orgánů), stejně jako pro všechny členské státy. Z pohledu druhé smluvní strany je však klasickou mezinárodní smlouvou, takže je třeba na ni aplikovat jak právo komunitární, tak mezinárodní. Jedná se o tzv. vnější smlouvy.

Povinnosti pro orgány a instituce Evropského společenství

V červnu 2007 vešlo v platnost nové nařízení Evropské komise č. 1376/2006 o použití Aarhuské úmluvy pro orgány a subjekty Evropského společenství.

Cílem nařízení je používat ustanovení Aarhuské úmluvy i na orgány a instituce Evropského společenství. Nařízení se v obecné rovině vztahuje na jakýkoli veřejný orgán, instituci, úřad nebo agenturu založené Smlouvou o ES nebo na jejím základě a požaduje, aby orgány a instituce Evropského společenství zajistily účast veřejnosti na přípravě „plánů a programů týkajících se životního prostředí” tak, že o nich budou veřejnost včas informovat, umožní veřejnosti včasnou a účinnou účast a poskytnou jí příležitost k vyjádření připomínek, které musejí být řádně zohledněny.

Nařízení tedy upravuje možnost veřejnosti (tedy kohokoliv) podávat připomínky k plánům a programům Evropského společenství, které se týkají životního prostředí.

Co je plány a programy ve smyslu tohoto nařízení?

  • Zaprvé, plán nebo program musí podléhat přípravě a případně i přijetí orgánem nebo subjektem Evropského společenství.
  • Druhým kritériem je právní základ vzniku plánu nebo programu. Musí se jednat o takové plány, nebo programy, které jsou přímo vyžadovány právním, nebo správním předpisem.
  • Poslední složkou definice je jejich vztah k životnímu prostředí, který je odvozen od cílů politiky Evropského společenství.
  • Do definice plánů a programů jsou potom výslovně zařazeny i obecné akční plány. A naopak vyjmuty finanční a rozpočtové plány, interní programy práce orgánu nebo subjektu Evropského společenství, nebo nouzové plány a programy, které jsou určeny výlučně k civilní ochraně.

Pro podávání těchto připomínek je stanovena lhůta v délce nejméně osmi týdnů. Při pořádání zasedání nebo veřejného slyšení je lhůta pro oznámení veřejnosti minimálně čtyři týdny. Nařízení rovněž umožňuje podat „žádost o interní přezkum” rozhodnutí orgánu Evropské unie – tímto orgánem samotným. Lhůta pro podání žádosti je šest týdnů od publikace rozhodnutí, do dvanácti týdnů musí oslovený orgán písemně odpovědět.

Požadavky na transpozici členskými státy

1. Právo veřejnosti na přístup k informacím

Povinnosti vyplývající z prvního pilíře Aarhuské úmluvy jsou členským státům uloženy k transpozici směrnicí 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, která stanoví určité mantinely pro legislativu v členských státech. Této směrnici se pak jednotlivé státy mají za úkol přiblížit při vydávání národních právních předpisů.

2. Právo veřejnosti na účast v řízeních

Celým názvem se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.

Směrnice upravuje tři samostatné oblasti, které jsou spojené tématem účasti veřejnosti. První oblastí je stanovení základních pravidel pro účast veřejnosti na vypracovávání plánů a programů pro skupinu směrnic, která dosud tyto pravidla neobsahovala. Druhou a třetí oblastí je změna směrnic IPPC a EIA tak, aby vyhovovaly požadavkům na účast veřejnosti obsaženým v Aarhuské úmluvě.

Vedle toho jsou požadavky na účast veřejnosti obsaženy v mnoha dalších směrnicích, jako například: rámcová směrnice o vodě, směrnice o GMO a směrnice o odpovědnosti za škodu na životním prostředí.

3. Právo veřejnosti na přístup ke spravedlnosti

V oblasti přístupu ke spravedlnosti stále neexistuje na evropské úrovni žádná úprava. Evropská komise sice již připravila návrh směrnice o přístupu ke spravedlnosti COM (2003) 624, ale tento návrh prošel zatím pouze úvodními diskuzemi mezi členskými státy. Členské státy se zatím neshodly, jestli tato směrnice stanovující základní společný rámec pro úpravu přístupu ke spravedlnosti je opravdu nezbytná.